Discount Rule - Between Month Days (by NopAdvance)

Discount Rule - Between Month Days (by NopAdvance)
Between month days discount rule plugin allows a nopCommerce store owner to configure recurring discounts between specific days of month.
2023-08-09T10:22:56.3657939Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.50
Tạo: Tháng Bảy 27,2022
Cập nhật mới nhất: Tháng Tám 01,2022
Mô tả

Discount Rule Between Month Days


This plugin allows the store owner to configure discounts in nopCommerce discounts between certain days of the month.

Discount Requirement


1Between month days discount rule plugin allows a nopCommerce store owner to configure recurring discounts between specific days of month.

2This plugin does not require any configuration once installed in the nopCommerce application. Once installed, this plugin adds a discount requirement / rule in the respective nopCommerce store.

Specifications


supported nopcommerce versions

Supported nopCommerce version 4.50

documentation and user guide

User Guide

multi store support

Multi-store support

forever free plugin

Forever Free Plugin

free support and upgrade

Free upgrades for 1 year since date of purchase

performance optimized

Performance optimized

easy setup

Easy setup & configuration

fast and active support

Fast and active support

mvp gold partner certified developers
Your PERFECT nopCommerce GOLD Solution Partner