Discount Rule - On Customers Birthday (By NopAdvance)

Discount Rule - On Customers Birthday (By NopAdvance)
This discount rule plugin allows a nopCommerce store owner to configure discounts for customers whose birthday matches with the current date/month.
2023-11-27T19:25:45.1249162Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.30, 4.40, 4.50
Tạo: Tháng Mười 29,2021
Cập nhật mới nhất: Tháng Năm 09,2022
Mô tả

DISCOUNT RULE PLUGIN - On Customers Birthday


This discount rule plugin allows a nopCommerce store owner to configure discounts for customers whose birthday matches with the current date/month.

DISCOUNT REQUIREMENT


1This discount requirement works with all discount type's.

2In discount requirements, upon selecting this plugin as discount requirement you just need to save discount requirement to configure discount for those customers whose birthday matches with the current date/month.

Specifications


supported nopcommerce versions

Supported nopCommerce 4.30, 4.40 & 4.50

fully localizable

Fully localizable

multi store support

Multi-store support

forever free plugin

Forever free plugin

free support and upgrade

Free 1 year support and upgrades since date of purchase

performance optimized

Performance optimized

easy setup

Easy setup

fast and active support

Fast and active support

mvp gold partner certified developers
Your PERFECT nopCommerce GOLD Solution Partner