Các phần mở rộng và giao diện của 'nopAccelerate.com'