Các phần mở rộng và giao diện của '[email protected]'