Share Reward Points (By NopAdvance)

Share Reward Points (By NopAdvance)
This plugin allows your store customers to share their reward points with other registered users.
2024-03-31T00:32:50.0828715Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.50, 4.60
Tạo: Tháng Mười Một 15,2022
Cập nhật mới nhất: Tháng Hai 03,2023
Mô tả

Share Reward Points


Share reward points plugin allows your store customers to share their reward points with other registered users.

Key features


1Register users can share the reward points with another registered user.

2Setting to limit the number of points to be shared with another registered user.

3A success message is shown when points are shared.

4In the reward points section, the reward points sender points will be deducted once the points are sent to another user.

Specifications


supported nopcommerce versions

Supported nopCommerce version 4.50 & 4.60

documentation and user guide

User guide

multi store support

Multi-store support

forever free plugin

Forever Free Plugin

free support and upgrade

Free upgrades for 1 year since date of purchase

performance optimized

Performance Optimized

easy setup

Easy setup & configuration

fast and active support

Fast and active support

mvp gold partner certified developers
Your PERFECT nopCommerce GOLD Solution Partner