Topic Export-Import by nopStation

Topic Export-Import by nopStation
Topic Export-Import plugin for nopCommerce lets the store owner easily export/import topics straight from the admin panel with a simple click.
2023-09-25T10:55:55.5995655Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.50
Tạo: Tháng Chín 12,2022
Cập nhật mới nhất: Tháng Chín 14,2022
Mô tả

Topic export-import plugin gives your business the ability to export/import topics of your nopCommerce store directly from the admin panel as Excel files and save them locally on your device. This lets you easily create/backups of your site's important data.

Features:

  • Import topics from Excel(.xlsx) files
  • Export topics as Excel(.xlsx) file and download them locally
  • Easy to install and configure