Tải xuống nopCommerce

Gói với mã nguồn

Tải xuống gói này với mã nguồn nếu bạn là nhà phát triển web có kế hoạch tùy chỉnh nopCommerce.
Yêu cầu Microsoft Visual Studio.

Gói không có mã nguồn

Tải xuống gói này nếu bạn muốn nhanh chóng triển khai trang web của mình lên máy chủ web.
Không yêu cầu các kỹ năng lập trình.