Abstract Email Validator by nopStation

Abstract Email Validator by nopStation
Abstract email validator improves your customer email delivery rate and cleans your customer lists with Abstract's email verification API.
2023-10-03T08:29:11.1770549Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.50
Tạo: Tháng Chín 19,2022
Cập nhật mới nhất: Tháng Chín 22,2022
Mô tả

nopStation's Email Validator (Abstract) plugin uses Abstract’s email validation API to validate email addresses. This plugin lets you easily validate customer email addresses for account creation, and address validation with just a simple nopCommerce plugin download and installation.

Features:

  • Real-time MX & SMTP check
  • Disposable and free email providers check
  • Privacy friendly (GDPR, CCPA)
  • Easy to install and configure