Delete Logs

Delete Logs
Your way to delete your logs based on period of time
2024-02-01T18:51:01.4472200Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.40, 4.50, 4.60
Tạo: Tháng Tư 04,2022
Cập nhật mới nhất: Tháng Mười Hai 29,2022
Mô tả
This plugin is totally free :). Do you want to delete logs based on period of time? This plugin will help you to delete your logs that earlier than period of time. Sometimes, you need to delete all logs but to keep last 30 days of logs, this plugin will help you to do this. You will need to set the period of time in the configuration page. Make sure to configure the schedule task that is related to this plugin. Plugin task's will work and delete all logs that is emailer than the time you set. You can change the configuration at any time, the plugin will take the effect immediately. Note that there is no way to undelete the deleted logs, so be carful how tot set the period of time in the configuraiton.