Discount Rule - On x Order (By NopAdvance)

Discount Rule - On x Order (By NopAdvance)
This plugin allows store owner to offer discount in nopCommerce to customers exactly on their (x) order which is configurable in discount rule configuration.
2023-11-27T18:03:21.9212368Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.30, 4.40, 4.50
Tạo: Tháng Chín 11,2020
Cập nhật mới nhất: Tháng Năm 09,2022
Mô tả

Discount Rule Plugin - On x Order


This plugin allows store owner to offer discount in nopCommerce to customers exactly on their (x) order which is configurable in discount rule configuration.

discount requirement


1This discount requirement works with all discount type's.

2In discount requirements, upon selecting this plugin as discount requirement, it asks you to configure a number of order, exactly on which the discount should be applied.

specification


supported nopcommerce versions

Supported nopCommerce 4.30, 4.40 & 4.50

fully localizable

Fully localizable

multi store support

Multi-store support

forever free plugin

Forever free plugin

free support and upgrade

Free 1 year support and upgrades since date of purchase

performance optimized

Performance optimized

easy setup

Easy setup

fast and active support

Fast and active support

mvp gold partner certified developers
Your PERFECT nopCommerce GOLD Solution Partner