Mandrill email sender

Mandrill email sender
This plugin integrates mandrill email sender service with nopCommerce.
2024-12-09T10:45:18.9695157Z
$35.00
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 3.90, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30
Tạo: tháng 10 08,2018
Cập nhật mới nhất: tháng 8 29,2021
Mô tả

Mandrill Email Sender

nopCommerce's default email sender service supports SMTP method only, which deprives you of features provided by email delivery providers. If you have a Mandrill account, this plugin allows you to use Mandrill API and its features for delivering system emails to your customers.

How to install